1 Административнопроцесуален кодекс.
2 Закон за администрацията.
3 Закон за местното самоуправление и местната администрация.
4 Закон за местните избори. 
5 Закон за местните данъци и такси.
6 Закон за достъп до обществена информация.
7 Закон за държавните помощи.
8 Закон за защита на личните данни.
9 Закон за защита на класифицираната информация.
10 Закон за гражданската регистрация.
11 Закон за собствеността.
12 Закон за опазване на околната среда.
13 Закон за държавния служител.
14 Закон за административните нарушения и наказания.
15 Закон за защита от дискриминация.
16 Закон за водите.
17 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
18 Наредба за административно обслужване.
19

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа  "едно гише". 

20 Наредба за служебно положение на държавните служители.  
21

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община.  

word
22

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

23 Договор за дарение от юридически лица.  pdf
24 Договор за дарение от физически лица.  pdf
25 Заявление за дарение.  pdf
26 Декларация.  pdf
27 Закон за кадастъра и имотния регистър pdf
28 Закон за културното наследство pdf
29 Закон за народните читалища pdf
30 Закон за устройство на територията pdf

 

Последна актуализация на: 07.04.2015

Търсене

Twitter

Google+

 

Facebook

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация