eko1

 

На територията на с. Иваняне зелените площи са:

- градинката на площада;

- градинката при паметника на ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

 

eko2

 

През територията на селото протича р. Шеовица, чиито води се замърсяват главно от битово-фекални отпадъчни води. Трябва да се погрижим и за коритото на река Шеовица, в което се изхвърлят какви ли не отпадъци. Липсата на изградена канализационна мрежа, която да отвежда отпадъчните води, а оттам в колектор и пречиствателна станция е проблем, който трябва да се решава. На този етап няма предвидени средства за тяхното изграждане, както от страна на Община Банкя така и на Софийска вода АД.

 

eko3

 

Язовирът е строен през 60-те години на ХХ век. Стената му е земнонасипна, а преливника може да проведе не повече от 6 куб.м/сек водно количество. Почистването и поддръжката на язовира се поема от собствениците/наемателите. Според Гражданска защита:

- на преливника има разбит бетонов участък (по цялата ширина на бързооттока и с дължина около 2,50 м) в долната третина на бързооттока преди енергогасителя;

- по короната на стената има образувани дълбоки коловози, без видими пропадания на земния насип;

- на две места по въздушния откос (в левия долен край и в десния долен край) се забелязват стари локални свличания;

- не е почистено речното русло от дървета и храсти, до 500 м от преливника надолу по течението за осигуряване проводимостта му, съгласно Закона за водите;

- язовирът като цяло е в задоволително състояние.

Собственика/наемателя на язовира да актуализира авариен план на язовира и съгласува с Басейнова дирекция на Дунавския район - гр. Плевен и комисията за бедствия, аварии и катастрофи - район "Банкя". Да предприеме действия по източване на язовира и да направи пълни замервания на наносите в него. От 2002г., когато е издадено това становище до момента не са предприети никакви действия. Не трябва да допускаме да се случи най-лошото, за да се сетим какви мерки да прпедприемем, не може само да се ползва, трябва и да се поддържа.

Всички знаем колко страшни са наводненията, някои помнят опасността от преливане на язовира на два пъти, боклуците в реката ще нанесат повече поражения от водите на самата река.

По отношение на въздуха, може да се каже, че качеството е на високо ниво. На територията на селото няма изградени предприятия, които да го замърсяват. Единтствените замърсители за момента са изгорелите газове от автомобилите, а зимно време стойностите се завишават от горивото за отпопление.

 

eko4

 

Замърсяването на околната среда води до развитието на различни болести и непоправими екологични катастрофи. Изчезват различни видове растения и животни, замърсяване и пресъхване на водоизточници.

За опазване на чистота на селото и създаване на благоприятна атмосфера за отдих и живеене, е необходимо да се поддържат околните пространства, както и да се премахнат нерегламентираните сметища.

Това може да бъде постигнато с подкрепата на всички живеещи на територията на селото.

Нека да направим така, че да превърнем нашето населено място в по-привлекателно и приятно място за живеене.

За целта разчитаме на съзнанието и подкрепата на всички жители и гости.

 

 

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация